1. hankejakson eteneminen 


EXELIAn kehittelemän menetelmän pohjalta ja kaikkien osapuolien panostuksella hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana laadittiin verkkokysely, jonka tarkoituksena oli tunnistaa niitä taitoja, tietoja ja osaamista, joita työpaikalla oppimisen piirissä olevilta rakennusalan työntekijöiltä vaaditaan energiatehokkaiden puunteollisuuden ratkaisujen ja menetelmien käyttämiseksi.

 

Lisäksi kukin osapuoli teki omassa maassaan kirjallisten lähteiden pohjalta selvityksen hankkeen kannalta oleellisista rakennusalan oppisopimuskoulutuksista, jotta saatiin käsitys, minkälainen osaaminen niissä painottuu.

 

UPWOOD laatii osaamistarpeita ja oppimistuloksia koskevan selvityksen kerättyjen vastausten ja aineistojen perusteella.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

Yhteystiedot:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD hanke